Patriota nie znaczy rasista

Patriota nie znaczy rasista

Projekt „Patriota nie znaczy rasista” był pomysłem ludzi młodych, którzy chcieli posuszyćproblem dyskryminacji oraz rasizmu szerzonego w Polsce i Europie, a także rozwinąć u dzieci poczucia patriotyczne. Celem było pokazanie uczestnikom projektu, że każdy człowiek ma takie same prawa i wszyscy są równi, niezależnie od koloru skóry, pochodzenia oraz wieku. Inicjatywa miała także wzmocniću młodzieży poczucie solidarności oraz przynależności do społeczności lokalnej, jak i globalnej. Podczas projektu przeprowadzone zostały zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży woj. Lubelskiego, które realizowane były przez grupę inicjatywną oraz wspierających ją wolontariuszy. Formy i sposoby wykorzystywane podczas zajęć zachęcały uczestników do czynnej pracy i zabawy, udziału w dyskusjach i znajdowania rozwiązań problemów.

W zajęciach wzięło udział około 250-300 osób tj. młodzież oraz dzieci. Podczas realizowanych warsztatów propagowaliśmy patriotyzm, pamięć o historii i waleczności Polaków, ich znaczenie dla rozwoju Europy. Rezultatem długofalowym realizacji inicjatywy było zainspirowanie zrekrutowanych wolontariuszy jak i uczestników projektu do podejmowania dialogu dotyczącego patriotyzmu, tego w jaki sposób współcześnie możemy go promować i jak go rozpowszechniać w społeczności lokalnej.

Podczas projektu zrealizowaliśmy poniższe założenia mające na celu:

  • Wzbudzić u dzieci poczucia przynależności do społeczności lokalnej oraz Polski i Europy na różnych poziomach
  • Ukazanie elementów wspólnych dla Polski z uwględnieniem specyfiki rodzinnej danego regionu oraz elementów jednoczących Eropę ze wskazaniem odrębności Polskiej
  • Zaszczepienie idei współczesnego patriotyzmu opartej na szacunku i tolerancji
  • Wzbudzenie szacunku do tradycji,pomostu pomiędzy przeszłością, a teraźniejszością
  • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na pochodzenie, przynależność czy wiek

Przedstawione cele w odniesieniu do priorytetów i celów promujących aktywność obywatelską młodzieży, a w szczególności obywatelstwo europejskie.

Kolejnym celem programu, który osiągnęliśmy był rozwój poczucia solidarności i promowanie tolerancji wsród młodzieży, w szczególności w celu wzmocnienia spójności społecznej w Unii Europejskiej. Cel ten zrealizowaliśmy poprzez:

  • Poruszanie aspektu dialogu między pokoleniowego i między kulturowego
  • Ukształtowanie zachowań w których przejawia się troskę o ojczyznę, poczucie odpowiedzialności za jej rozwój, gościnność, obronność, poczucie dumy narodowej oraz szacunek do symboli ojczystych
  • Wykształcenie umiejętności grupowej, twórczej pracy, a także postawy acteptacji i otwartości wobec odmiennych poglądów
  • Zaszczepienie idei współczesnego patriotyzmu opartej na szacunku i toleranzji
  • Ukazanie elementów wspólnych dla Polski z uwzględnieniem specyfiki rodzinnej danego regionu

Inicjatywa jest przykładem dobrych praktyk, a także zaprezentowaniem możliwości aktywnych form edukacji oraz pedagogiki zabawy wykorzystywanych w zakresie podejmowania problematyki młodzieżowej. Do przeprowadzenia zajęć wlontariusze wykorzystali metody aktywizujące i rozwijające takie jak: burze mózgów, prace w grupach z wykorzystaniem prostych materiałów (takie jak np. kredki, bloki, kolorowy papier, flamastry, farby, bibuła itp.), pokazy (wolontariusze podczas modułu poświęconego obronności prezentowali strój wojskowy oraz niektóre modele broni palnej a także ich imitacje). Młodzi ludzie zapoznali się z ideą wolontariatu jako drogą rozwoju osobowego i osobistego, oraz okazjądo zdobycia doświadczenia i ukierunkowania rozwoju. Głównym działaniem było przeprowadzenie zajęći warsztatów. Działania były realizowane równolegle w różnych grupach (salach, klasach) danej placówki a następnie zostały zamieniane. Wszystkie warsztaty docelowo trwały od 1 do 2 godzin lekcyjnych. Zajęcia prowadzone były przez 1-3 wolontariuszy. Tematy które zostały poruszone dotyczyły takich zagadnień jak patriotyzm, rasizm, dyskryminacja, obywatelstwo Europejskie. Ponadto pragnęliśmy przypomnieć historię Polski i pomóc ukierunkować swoją agresję. W pierwszym module działań w szkołach tematem poruszanym był patriotyzm i pojęcia z nim związane takie, jak pań stwo, ojczyzna, naród, narodowość. Poprzez działania pragnęliśmy zmotywować dzieci, aby odpowiedziały sobie na pytania takie jak: Kto może być patriotą? Co trzeba zrobić, aby być patriotą? Jakie znamy symbole narodowe? Jakie są polskie symbole narodowe? Na zajęciach dzieci dowiedziały się również co to jest herb, godło oraz czy godło Polski zawsze wyglądało tak samo? Ewolucja godła Polski – omówienie i prezentacja, wykonanie przez dzieci prac plastycznych pod tytułem „Godło Polski moimi oczami”. W sposób atrakcyjny i angażujący dzieci, staraliśmy się ukazać cechy młodego i nowoczesnego patrioty. Druga częśćpoświęcona była takim problemom jak dyskryminacja i rasizm. Poprzez takie metody jak drama, przedstawienia dzieci próbowały zaprezentować i wyjaśnić czym jest dla nich rasizm i dyskryminacja. W trakcie zabaw można było się dowiedzieć czy uczestnicy projektu mieli styczność z którymśz omawianych problemów społecznych oraz jakie jest ich zdanie na ten temat. W grupach opracowano i wykonano plakat o tematyce antyrasistowskiej, którego odbiorcami mieli być ich rówieśnicy. Punktem trzecim zajęćbyły warsztaty młodego Europejczyka. Podczas nich przekazywano wiedzę o miejscu Polski w Europie (aspekty geograficzne a także to co wyróżnia Polskę na tle innych krajów europejskich i co jąłączy z innymi krajami europejskimi?). Znajomość mapy Europy oraz z jakimi pań stwami sąsiaduje Polska. W grupach dzieci przyporządkowywały flagi do nazw pań stw oraz wypisywano skojarzenia związane z danym pań stwem (np. charakterystyczne potrawy, sławne osoby jak sportowcy lub zespoły muzyczne, samochody, tań ce). Rysowanie flag Polski i jej sąsiadów oraz umieszczanie ich na mapie Europy. Wyjaśniano dzieciom znaczenie słowa unia. Następnie w odniesieniu do pozyskanej wiedzy dzieci próbowały odpowiedzieć na pytanie czym jest Unia Europejska. Następnie poprze prezentacje multimedialnąszukaliśmy odpowiedzi na pytanie, dlaczego powstała? Kolejno podczas zajęć omawiana była flaga Unii Europejskiej, znaczenie tła oraz gwiazdek. Główne metody wykorzystywane podczas warsztatów to burza mózgów, prezentacje multimedialne, mapa skojarzeń przy użyciu karteczek post-in. Ostatniączęścią zajęćbyły warsztaty dotyczące agresji, obrony i militariów. Zajęcia miały za zadanie rozładować oraz prawidłowo ukierunkowywać agresję. W tym celu odbyły się zajęcia z podstaw samoobrony prowadzone prze wolontariuszy wspieranych wiedzą i umiejętnościami doświadczonych członków lubelskich szkółsamoobrony. Zajęcia w zakresie przeciwdziałaniu przemocy opierały się o przygotowane wcześniej scenariusze skonsultowane z opiekunami i psychologami. Nieodzowną cechą współczesnego patrioty jest znajomość zagadnień obronności kraju. Mając to na uwadze wspólnie z przedstawicielami Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowaczej Jednostki Strzeleckiej 2010 Lublin oraz Legii Akademickiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zostały zorganizowane pokazy uzbrojenia oraz umundurowania żołnierza polskiego. Wszystkie zajęcia prowadzone były przy wykorzystaniu takich form pracy jak: rysunki, drama, kolorowanki, przedstawienia, quizy, dyskusje, wycinanki, symulacje zachowując reguły płynące z pedagogiki zabawy.

top