Sztuka Nauki

Głównym celem projektu jest promowanie i edukowanie w zakresie nowych możliwości artystycznego wyrazu (tworzenie instalacji z elektro opadów oraz wykorzystywanie nowych technologii), wraz z umieszczaniem nowych elementów w przestrzeni miejskiej, które będą mieć silnie zarysowany walor edukacji kulturalnej, skłaniający do refleksji z poziomu jednostki – użytkownika przestrzeni miejskiej, a zarazem użytkownika-konsumenta energii elektrycznej i różnych wykorzystujących ją urządzeń. Projekt odpowiada na zidentyfikowane potrzeby poszerzania horyzontów propagowania twórczości w różnych sferach, z wykorzystaniem różnych materiałów (eksperymentowania) – w tym wypadku motywem przewodnim projektu jest zainteresowanie zastosowaniem nowych technologii oraz kreatywności w wykorzystywaniu materiałów, które w sensie formalnym oraz w powszechnej świadomości są odpadami, mogącymi jednak znaleźć nowe zastosowanie w postaci instalacji. Obok walorów sztuki mają one na celu zwrócenie uwagi mieszkań ców miasta na zachodzące przemiany o charakterze kulturowym, związane z obcowaniem z nowymi technologiami. Następować będzie przy tym uświadomienie ogromnego tempa postępu techniczno-technologicznego, które pociąga za sobą także odpowiednie zmiany w kulturze. Oferent dostrzega także potrzebę udostępnienia możliwości – w sensie otwierania się na nowe idee w dziedzinie tworzenia kultury i jej upowszechniania oraz danie zaplecza merytorycznego i technicznego – osobom czującym potrzebę wykorzystywania niekonwencjonalnych materiałów oraz zastosowania nowoczesnych technologii, zafascynowanych technologią – jako integralnym elementem przemian kulturowych, w tym tworzenia kultury. Tu istnieje potrzeba stworzenia platformy wymiany idei, poglądów, uzyskiwania synergii w podejmowanych działaniach, które zaowocują wyłanianiem się nowych nurtów w przestrzeni kulturalnej miasta. Ich namacalnym, skłaniającym do refleksji wyrazem będą instalacje.

top