Wehikuł Czasu

Termin realizacji projektu: 01.07.2019r. – 30.11.2019r. 

Ilość uczestników: 20

Kogo szukamy: osoby pracujące z młodzieżą (nauczyciele, pedagodzy, pracownicy i wolontariusze instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych, itp.)

Tematyka projektu: Lekcja historii w LARP

LARP (ang. live action role-playing) – aktywność na pograniczu gry i sztuki, podczas której uczestnicy wspólnie tworzą i przeżywają opowieść, odgrywając role podobnie do improwizowanego teatru.

Dzięki LARP, daną epokę/wydarzenie/miejsce można przedstawić w sposób całościowy, ukazując: realia (scenariusz i zarys fabularny); styl (wystrój pomieszczenia, rekwizyty, ubiór postaci); mentalność ludzi (zarysy postaci, ich celów, obaw oraz pragnień).

Bieżące informacje na temat projektu można będzie śledzić:

– Facebook (https://www.facebook.com/events/2554018664617862/?__mref=mb)

– Instagram

– strona internetowa IAIRS (www.iairs.pl)

Zgłoszenia: zgłoszenia przyjmowane są w formie elektronicznej poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego w linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuPl9nlCay3S2zYKqsRsUXaVKxgBKi2x7Un-y_2ARMEzrMgA/viewform?usp=sf_link

Termin przyjmowania zgłoszeń: 08.07.2019r. – 04.08.2019r. do północy

Koordynator projektu:
Marta Kaciuba
tel: 725 191 124
email: kaciuba.marta@interia.pl

 

Skrócony opis projektu i harmonogram działań projektowych

01.07.2019r. – 30.11.2019r.

Problematyka:

Jak powiedział J. Piłsudski – Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Jak jednak wzbudzić szacunek dzisiejszej młodzieży do historii mogąc przedstawić zaledwie poszczególne elementy tworzącej ją układanki?

Każda epoka posiada swoje unikatowe cechy, lecz pokazanie jej w sposób całościowy jest niezwykle trudne. Poprzez realizację projektu Wehikuł Czasu chcielibyśmy ułatwić to zadanie osobom pracującym z młodzieżą (zarówno w edukacji formalnej, jak i nieformalnej).

LARP – narzędzie edukacyjne:

LARP (ang. live action role-playing) – aktywność na pograniczu gry i sztuki, podczas której uczestnicy wspólnie tworzą i przeżywają opowieść, odgrywając role podobnie do improwizowanego teatru.

Dzięki LARP, daną epokę/wydarzenie/miejsce można przedstawić w sposób całościowy, ukazując: realia (scenariusz i zarys fabularny); styl (wystrój pomieszczenia, rekwizyty, ubiór postaci); mentalność ludzi (zarysy postaci, ich celów, obaw oraz pragnień).

Uczestnicy LARP mogą przenieść się w czasie, wejść w buty postaci historycznych oraz uczestniczyć w ważnych dla Polski wydarzeniach.

Cele projektu:

  1. Stworzenie narzędzia edukacyjnego opartego o LARP (ang. live active role playing), pozwalającego na przeprowadzenie interesujących i angażujących zajęć tematycznych z zakresu historii Polski.

  2. Kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży w wieku 10-19 lat
    z terenu województwa lubelskiego.

W ramach projektu przeszkolone zostanie 20 osób pracujących z młodzieżą, dzięki czemu poszerzą oni swą wiedzę w kontekście tworzenia i wykorzystywania LARP w codziennej pracy (w szczególności w działaniach o tematyce historycznej i obywatelskiej).

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy projektu przeprowadzą zajęcia o tematyce historycznej z wykorzystaniem metody LARP dla grupy dzieci i młodzieży w wieku 10-19 lat w wybranych placówkach oświaty lub innych instytucjach.

Opis wybranych w projekcie kontekstów historycznych:

Jako główne tło historyczne LARP wybraliśmy wydarzenia z historii Lublina i Lubelszczyzny, które są równocześnie ważne w kontekście historii Polski:

1. Unia Lubelska – zawarta w 1569 roku w Lublinie unia realna pomiędzy Koroną Królestwa Polskiego oraz Wielkim Księstwem Litewskim dała początek Rzeczypospolitej Obojga Narodów, która to była państwem nie tylko ogromnym terytorialnie, ale również wielokulturowym i zróżnicowanym etnicznie.

2. Działalność Polskiej Organizacji Wojskowej, w szczególności wydarzenia z przełomu X/XI 1918 roku, aż do jej rozwiązania 11 listopada 1918. Co daje również na przykład możliwość pokazania ówczesnego życia codziennego.

LARP jako efekt projektu:

Szczegółowa tematyka LARP i konkretne konteksty historyczne zostaną wybrane przez uczestników szkolenia, którzy będą autorami narzędzia (z jednej strony – by lepiej dostosować scenariusze do poszczególnych grup wiekowych, z drugiej – pozwoli uczestnikom wybrać z danego tła historycznego to, co ich najbardziej inspiruje, co z pewnością przełoży się na jakość stworzonego narzędzia).

Każdy z powstałych LARP będzie opisywał wybrany czas historyczny w sposób całościowy. Zostaną w nich uwzględnione wszystkie cechy danego okresu – realia, styl, mentalność ludzi. LARP będą oparte wyłącznie na faktach historycznych (nie będą zakłamywać rzeczywistości). Wszelkie nieścisłości powstałe podczas rozgrywki (wynikające na przykład z zachowań uczestników), zostaną natychmiastowo sprostowywane po jej zakończeniu.

Każdy scenariusz zostanie przed przeprowadzeniem sprawdzony pod kątem spójności i zgodności z faktami historycznymi oraz pod kątem realizacji potrzeb i możliwości percepcyjnych danej grupy wiekowej, do której jest kierowany.

Co po szkoleniu:

W ramach udziału w projekcie zadaniem uczestników po zakończeniu szkolenia jest przeprowadzenie zajęć opartych o metodę LARP i zdobytą wiedzę dla dzieci i młodzieży.

Uczestnicy szkolenia przeprowadzą LARP w wybranych placówkach oświatowych – szkołach podstawowych, szkołach średnich oraz innych instytucjach i organizacjach pracujących
z młodzieżą na terenie województwa lubelskiego.

Każdy uczestnik szkolenia weźmie udział w min. 1 zajęciach prowadzonych na terenie placówek oświatowych. Łącznie w LARP weźmie udział min. 150 dzieci i młodzieży w wieku 10-19 lat z terenu woj. lubelskiego.

Harmonogram działań projektowych

Działanie

Termin

Rekrutacja uczestników projektu
(20 osób pracujących z młodzieżą)

08.07.2019r. – 31.07.2019r.

Ogłoszenie kandydatom informacji
o wynikach rekrutacji

31.07.2019r. – 02.08.2019r.

Szkolenie dla zakwalifikowanych
uczestników

19.08.2019r. – 23.08.2019r.

Rekrutacja odbiorców projektu
(placówek oświatowych i innych organizacji
i instytucji, w których przeprowadzone zostaną tematyczne LARP)

01.09.2019r. – 30.09.2019r.

Przeprowadzanie przez uczestników projektu tematycznych LARP dla odbiorców projektu (dzieci i młodzieży zrekrutowanych placówek)

01.10.2019r. – 23.11.2019r.

Uwaga: Jeżeli kandydat posiada placówkę oświaty lub inną instytucję, z którą współpracuje
i chciałby przeprowadzić LARP właśnie w tej placówce, prosimy o zaznaczenie tej informacji
w formularzu zgłoszeniowym.

Opis procesu rekrutacji uczestników szkolenia:

Do udziału w projekcie przyjmowane będą osoby pracujące z młodzieżą (pierwszeństwo w klasyfikacji mają: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie, pedagodzy, pracownicy instytucji kultury, pracownicy organizacji pozarządowych, praktykanci, studenci ukierunkowani na pracę z dziećmi i młodzieżą w przyszłości, harcerze, wolontariusze)

Etap I (08.07.2019r. – 31.07.2019r.):

Przyjmowanie zgłoszeń nadesłanych przez osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie.

Etap II (31.07.2019r. – 2.08.2019r.):

Rozpatrywanie nadesłanych formularzy zgłoszeniowych. Stworzenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listy rezerwowej.

Etap III (31.07.2019r. – 2.08.2019r.):

Przekazanie kandydatom informacji o ich zakwalifikowaniu do udziału w projekcie lub na listę rezerwową.

UWAGA: Jeżeli kandydat zakwalifikowany do udziału w projekcie rezygnuje z uczestnictwa, jest on zobligowany do poinformowania o tym fakcie koordynatora projektu przynajmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej.

Szkolenie dla uczestników projektu

Termin szkolenia: 12.08.2019r. – 16.08.2019r. (5-dniowe szkolenie)

Miejsce: Nasutów

Nocleg: zagwarantowany

Wyżywienie: zagwarantowane

Materiały szkoleniowe: zagwarantowane

Przerwy kawowe: TAK

Zaświadczenie ukończenia szkolenia: TAK

Uczestnicy nie ponoszą kosztów z tytułu uczestnictwa w projekcie

Harmonogram 5-dniowego szkolenia dla uczestników projektu Wehikuł Czasu

19.08.2019r. – 23.08.2019r

Dzień 1 (19.08.2019r.):

– Warsztaty integracyjne.

– Wprowadzenie do tematyki LARP (idea, podstawowe terminy i zasady w LARP, sposoby przekazywania wiedzy historycznej z wykorzystaniem LARP).

– Rodzaje LARP (terenowe, chambery, lokacyjne).

– Warsztaty teatralne (sposoby na przełamanie się oraz poczucia się pewniej podczas gry aktorskiej, podstawy odgrywania postaci).

– „Magnatem być”, czyli o tym, jak wcielić się w postać historyczną, oraz jak odgrywać jej zachowania (przedstawienie krótkich gier i zabaw ułatwiających wejście w rolę).

Dzień 2 (20.08.2019r.):

– Uczestnictwo w LARP przygotowanym dla uczestników szkolenia i podsumowanie tego doświadczenia (odczucia podczas rozgrywki, omówienie postaci graczy i wyborów, których dokonali).

– Rozmowa z twórcą LARP.

– Części składowe LARP (scenariusz, postacie, tło fabularne, intrygi – w jaki sposób łączyć te elementy, by stworzyły wspólną całość).

Dzień 3 (21.08.2019r.):

– Zarys fabularny, czyli szkielet każdego LARP (jak stworzyć interesującą historię, gdzie każdy z graczy będzie istotną jej częścią)

– Tworzenie postaci oraz relacji występujących pomiędzy nimi (jak rozdysponować informacje tak, by każda z postaci odegrała istotną rolę w LARP)

– „Jak uknuć dobrą intrygę?” czyli o tym jak pisać antagonistów oraz ukryte cele postaci.

– Warsztaty historyczne (Unia Lubelska – realia oraz stylistyka epoki, przedstawienie mentalności osób z tamtych czasów). Dlaczego ta epoka była tak ważna dla Polski i Polaków? Jakie konsekwencje niosła ze sobą? (wybór elementów, które zostaną zaimplementowane do LARP).

– Tworzenia scenografii oraz rekwizytów w oparciu o realia Unii Lubelskiej (ozdabianie ścian, czyli jak i z czego stworzyć obrazy, herby, futra oraz trofea naścienne).

– Tworzenie strojów w opartych na XVI-wiecznej stylistyce

Dzień 4 (22.08.2019r.):

– Warsztaty teatralne (okazywanie emocji odgrywanej postaci oraz techniki głębszego wcielania się w rolę)

– „Patriotą być”, czyli jak odgrywać rolę żołnierza, oraz wejść w realia wojskowe (nauka krótkich zabaw oraz gier, które pomogą wczuć się w postać przed rozpoczęciem LARP).

– Warsztaty historyczne – działania POW (realia oraz stylistyka epoki, przedstawienie mentalności osób żyjących w tamtych czasach). Dlaczego ta epoka była tak ważna dla Polski
i Polaków? Jakie konsekwencje niosła ze sobą? (wybór elementów, które będą implementowane do LARP).

– LARP dla uczestników projektu i podsumowanie.

Dzień 5 (23.08.2019r.):

– Tworzenie scenariusza i postaci

– Tworzenie postaci oraz relacji występujących pomiędzy nimi.

– Tworzenia scenografii oraz rekwizytów w oparciu o realia wojen światowych (jak stworzyć scenografię z epoki wojen światowych; skąd brać gazety, grafiki i hasła, które powstały
w tamtych latach; jak stylistycznie przedstawić miejsca obrad oraz działalności POW)

– Ewaluacja szkolenia.

– Podział uczestników na grupy i przydzielenie zadań do wykonania po zakończeniu szkolenia.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”

top