Misja Fundacji

Inicjujemy i wspieramy działania zmierzając ku harmonijnemu rozwojowi grup i osób, w oparciu o wartości oraz postawy obywatelskie i prospołeczne. W tym celu dążymy do identyfikacji wyzwań pojawiających się wraz ze zmianami i potrzebami społeczeństwa. Odpowiadamy na nie stosując metody edukacji pozaformalnej, kształtując kompetencje niezbędne do aktywnego i odpowiedzialnego realizowania swojego potencjału w sferze osobistej i zawodowej.

Cele Fundacji

Cele Fundacji

  • Wspieranie inicjatyw z zakresu kultury i sztuki sprzyjających rozwojowi osób i społeczeństw.
  • Poprawa jakości życia dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez wspieranie ich w rozwoju indywidualnych predyspozycji, pasji i zainteresowań.
  • Promowanie i wspieranie bezpiecznego, zdrowego i ekologicznego stylu życia.
  • Promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, w szczególności poprzez wspieranie rozwoju i promocję organizacji pozarządowych i studenckich.
  • Rozwijanie współpracy międzynarodowej oraz umacnianie więzi między przedstawicielami różnych krajów i kultur.
  • Propagowanie patriotyzmu, empatii, otwartości, zrozumienia, altruizmu i innych zagrożonych upadkiem wartości.